Lot 101- 2003 Yamaha V Star

Lot101-2003YamahaV-Star-4.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-5.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-6.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-7.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-8.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-1.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-2.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-3.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-4.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-5.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-6.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-7.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-8.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-1.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-2.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-3.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-4.jpg
Lot101-2003YamahaV-Star-5.jpg

Vin# JYAVMOIE53A057292

Mileage: 36,778