Lot 109 – 1987 Harley-Davidson Heritage Soft Tail

109(8).JPG
109(9).JPG
109(10).JPG
109(11).JPG
109(12).JPG
109(1).JPG
109(2).JPG
109(3).JPG
109(4).JPG
109(5).JPG
109(6).JPG
109(7).JPG
109(8).JPG
109(9).JPG
109(10).JPG
109(11).JPG
109(12).JPG
109(1).JPG
109(2).JPG
109(3).JPG
109(4).JPG
109(5).JPG